ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท กฤษฎ์ ดี-วี จำกัด
Welcome to KriszD D-V Corp.,Ltd.

บริษัท กฤษฎ์ ดี-วี จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ”KDV" หรือ "K D-V”)

ได้กำหนดทิศทางในอนาคตและแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็นหลายกลุ่มธุรกิจด้วยกัน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในบางกลุ่มธุรกิจไปแล้ว
และยังมีการดำเนินการในรูปแบบคู่ขนานกันไปด้วย โดยจะต่อยอดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้

นี่คือปณิธานของเราที่จะรังสรรค์สิ่งที่ดี มีคุณภาพ พัฒนายั่งยืนและต่อเนื่องเพื่อมอบสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มพึงพอใจ

เกี่ยวกับเรา
(About Us)

 

 

    ถ้าคุณมองหาผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ของเราในแวดวงของการให้คำปรึกษา วิทยากร อาจารย์บรรยาย ผู้ตรวจประเมิน ผู้ปฏิบัติจริงภาคสนาม ผู้รับมอบอำนาจในการต่อสู้ แก้ต่างคดีในศาลแรงงาน  ผู้บริหารระดับสูงซึ่งผ่านงานในระดับผู้ปฏิบัติการจนถึงระดับ Top Management ในองค์การที่มีชื่อเสียงมากมาย 

 

     เรามีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้คว่ำหวอดในวงการแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานงานวางแผนกลยุทธ์และกฎหมายธุรกิจในระดับ 1 ใน 3 ของประเทศ การบริหาร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ แบบลงลึก เจาะ และเน้นปฏิบัติได้ผลสำเร็จมาแล้วเป็นเครื่องรับประกัน
 
    ขอบอกว่า...ท่านเลือกเรา ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน นอกจากนั้นแล้วเรายังมีบริการในกลุ่มธุรกิจส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภค บริโภค ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่มและไลฟ์สไตล์ บทความ วิชาการ ตำราและหนังสือ จัดจำหน่าย E-Book รูปแบบ Online การจัดหา Contractor ในกิจการ Outsources และจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายอีกด้วย
 
      นอกจากนี้แล้ว KDV พร้อมที่จะช่วยท่านทวนสอบ ประเมินระบบความโปร่งใสของทุกกระบวนการทางธุรกิจของท่านแบบหยั่งรากลึก เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั้่นทุกรูปแบบ หาทางป้องกันแต่เนิ่นๆ ให้องค์กรของท่านมีธรรมาภิบาล รับวางระบบเต็มรูปแบบเพื่อให้เกิดวินัย บุคลากรเก่ง ดี มีสุข ครบวงจร
รายละเอียด

หลักสูตรการอบรม สัมมนา
(Training and Seminar Courses)

            เราให้บริการรับจัดอบรม สัมมนาในรูปแบบสาธารณะ (Public Training) และรับบริหารจัดการด้านฝึกอบรม จัดสัมมนา จัดประชุมภายในองค์กรของท่าน (In-House Training) จัดและออกแบบกรณีศึกษา ปฏิบัติการกลุ่ม (Case Study and Workshop) การดำเนินการด้านพัฒนาบุคลากรทุกศาสตร์ ทุกสาขา ให้แนวคิด ข้อแนะนำแบบบูรณาการความคิด นวัตกรรม ในรูปแบบเน้นภาคปฏิบัติ ใช้งานได้จริง เป็นรูปธรรม

            มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำทั้งภายใน ภายนอกสถานที่ รวมถึงบริการในรูปแบบลับเฉพาะในการให้คำปรึกษาตามความประสงค์ของท่าน เพื่อเน้นย้ำการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของท่านอย่างเต็มรูปแบบ

 

บริการของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

CSR :
K D-V's Corporate Socail Responsibility

             KDV เล็งเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ธุรกิจต้องมี อันเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่ขาดไม่ได้ และจะเป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรมต่อไป