บริการส่งออก

ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและอุปโภค และยังขยายไปยังประเทศอื่นๆ อีก
Exporting of consumer goods to USA and Australia. 
 
 
 
กรณีนี้อาจมีการทำ MOU ร่วมกันก่อนก็ได้