ความหมาย สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกิจกรรม CSR : Corporate Social Responsibility

 

ระดับของ CSR
 

ระดับ 1 Mandatory Level : 
ข้อกำหนดตามกฎหมาย หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฎิบัติให้สอดคล้อง เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, กฎหมายเเรงงาน, ประมวลรัษฎากร คือ การจ่ายภาษี เป็นต้น
 

ระดับ 2 Elementary Level : 
ประโยชน์ที่เป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจคำนึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบเเทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกำไรที่ได้นั้นต้องมิใช่กำไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคมหรือฉ้อฉลให้ได้มา

ระดับ 3 Preemptive Level : 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสม ไม่เน้นค้ากำไรเกินสมควรและผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนเเก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ๆ ที่อยู่รอบข้างซึ่งย่อมมีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูเเล หรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจที่ดีมีความเป็นธรรม เช่น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น และต้องไม่ใช่การสร้างภาพที่ไร้ความจริงใจ

ระดับ 4 Voluntary Level : 
ความสมัครใจ หมายถึง การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามเเนวทางของ CSR ด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม ซึ่งการประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ ส่งเสริมคุณค่าของสังคมเป็นประการสำคัญ

         
ทั้งนี้ แน่นอนว่าธุรกิจต้องดำเนินการตามเกณฑ์ในระดับ 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการดำเนินการในระดับต่อไป ให้ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละองค์กร เข็มมุ่ง นโยบาย ความมุ่งมั่น โดยหลักสำคัญของการปฏิบัติตามเเนวทาง CSR ควรอยู่บนหลักการพอเพียงที่ธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่เบียดเบียนสังคมด้วย