บริการนี้ ไม่มีการระบุอัตราค่าธรรมเนียม/บริการไว้ กรุณาติดต่อเราเพื่อรับเอกสารเสนอราคาก่อนท่านเลือกตัดสินใจ

เป็นการให้บริการของ KDV ในรูปแบบที่เป็นการเฉพาะเจาะจง จึงจำเป็นต้องประเมินความต้องการของท่าน (อาจเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล องค์การ องค์กร สถานประกอบกิจการ หรือผู้จะว่าจ้างและขอรับบริการในรูปแบบใดๆ ก็ได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย) โดย KDV จะพิจารณาขอบเขตงาน การให้และรับบริการ ประเมินระยะเวลา/จำนวนวันในการดำเนินการ ขนาดองค์กร จำนวนบุคลากร จำนวนสาขา/สถานประกอบกิจการ ความยากง่าย  ประเมินความเสี่ยง สไตล์การทำงาน ทีมงานของท่าน รูปแบบการบริหารจัดการ สภาพการณ์ในขณะนั้น (อาจรวมถึงการประเมินความพร้อม ความเป็นไปได้) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง KDV จึงจำเป็นต้องขอเสนอราคาโดยไม่ปรากฏใน web site  

► เงื่อนไข/กติกา

1. ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุลผู้ติดต่อ ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล สถานที่ตั้งที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เบอร์โทรติดต่อ (ควรระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือมาด้วยเพื่อความสะดวก) อีเมล์ที่ใช้ติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน และกรุณาแจ้งประเภทธุรกิจ หรือ Web site (ถ้ามี)

2. แจ้งและระบุเรื่อง และรายละเอียดพอสังเขปที่ประสงค์ขอรับบริการจาก KDV (ทาง KDV จะติดต่อกลับทุกครั้ง และในกรณีต้องการความชัดเจนของการขอรับบริการ) อาจแนบไฟล์เรื่องที่ประสงค์ขอรับบริการมาด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและใช้ในการประเมิน บรรดาเอกสาร บันทึกต่างๆ ที่ KDV รับทราบและได้มาจากท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับในระดับสูงสุด

3. ขอความกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลสะกดถูกต้องของกรรมการ/บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันสัญญามาด้วย พร้อมหนังสือรับรองกรณีเป็นนิติบุคคล กรณีเป็นบุคคลธรรมดาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เบื้องต้น) เพื่อให้ KDV จัดร่างสัญญาส่งให้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

4. ขั้นตอนถัดไป KDV และท่าน จะสื่อสารกันทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือสื่ออิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ (ตามความตกลงร่วมกัน) เพื่อให้ข้อตกลงลงตัว และสอดคล้องตามเจตนารมณ์  ดังนั้น เมื่อท่านตรวจแก้ ปรับปรุงจนเป็นไปตามเจตนาแล้ว KDV จะส่ง "สัญญาจ้าง" ไปให้ทางอีเมล์ เพื่อให้ท่านพริ้นต์ออกมา 2 ชุด และลงนามโดยกรรมการ/บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันสัญญา พร้อมพยานฝ่ายท่าน 1 คน พร้อมประทับตราสำคัญนิติบุคคล (จะแจ้งรายละเอียดในการดำเนินการอีกครั้ง) 

5. นำส่ง "สัญญาจ้าง" ซึ่งลงนามแล้วทั้ง 2 ฉบับ มายังที่อยู่ KDV หรือสถานที่ซึ่ง KDV แจ้งให้ทราบ เพื่อให้กรรมการ/บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันสัญญาของ KDV ลงนาม พร้อมพยาน KDV อีก 1 คน โดยประทับตราสำคัญนิติบุคคลให้เรียบร้อย จากนั้นจึงส่ง "สัญญาจ้าง" ให้ท่าน 1 ชุด และ KDV เก็บไว้ 1 ชุด

6. เริ่มปฏิบัติตามสัญญาจ้างอย่างมีคุณภาพและจรรยาบรรณ ตามกำหนดการนัดหมายซึ่งได้ตกลงร่วมกัน

หมายเหตุ : เงื่อนไข/กติกานี้ จะใช้เป็นมาตรฐานแน่นอนเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจเปลี่ยนแปลง/ปรับได้ตามคามจำเป็นและเหมาะสมกับประเภทงาน การขอรับบริการหากมีกรณีซึ่งแตกต่างไปจากปกติ


ทั้งนี้ หากองค์กร สถานประกอบกิจการใดประสงค์ให้ KDV เข้าไปประชุมร่วมกับบุคลากรของท่านเพื่อสอบถามบริการ  ซักถาม ยังสถานที่ภายในองค์กรและหรือสถานประกอบกิจการของท่าน KDV ขอสงวนสิทธิ์และอาจขอเรียกรับค่าธรรมเนียมในการเข้าไปยังองค์กรและหรือสถานประกอบกิจการจากท่านด้วย